Вартість навчання – Бакалаври

Термін навчання вступників при вступі для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти становить:

  • денна форма навчання – 4 роки;
  • заочна форма навчання – 4 роки.

Вартість навчання в ЗНТУ для вступників на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” у 2018/2019 навчальному році. Вартість вказано у грн. за семестр.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна Заочна
016 Спеціальна освіта корекційна освіта 5150 3375
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 5150 3375
022  Дизайн графічний дизайн 6000 4462,5
дизайн середовища 6000 4462,5
промисловий дизайн 6000 4462,5
035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська 6750 4400
051 Економіка управління персоналом та економіка праці 5625 4025
економіка біоресурсів та природокористування 5625 4025
052 Політологія політологія 4900 3537,5
053 Психологія психологія 5900 4200
054 Соціологія соціологія 4900 3537,5
061 Журналістика журналістика 6500 4187,5
071 Облік і оподаткування облік і аудит 5625 4025
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 5625 4025
073 Менеджмент менеджмент в будівництві 5625 4025
менеджмент організацій і адміністрування 5625 4025
075 Маркетинг маркетинг 5625 4025
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 5625 4025
економіка агропромислових формувань 5625 4025
підприємницька діяльність 5625 4025
організація торгівлі та комерційна логістика 5625 4025
економіка та організація  електронної торгівлі та біржової діяльності 5625 4025
081 Право правознавство 7750 4900
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 5550 3650
122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки 5250 3650
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 5550 3650
спеціалізовані комп’ютерні системи 5550 3650
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 5250 3650
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 5550 3650
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 5550 3650
131  Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 5250 3650
технології та устаткування зварювання 5250 3650
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 5250 3650
технології машинобудування 5250 3650
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 5250 3650
132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 5250 3650
термічна обробка металів 5250 3650
композиційні та порошкові матеріали, покриття 5250 3650
133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 5250 3650
двигуни внутрішнього згорання 5250 3650
металорізальні верстати та системи 5250 3650
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 5250 3650
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 5250 3650
авіаційні двигуни та енергетичні установки 5250 3650
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 5250 3650
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 5250 3650
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 5250 3650
електричні та електронні апарати 5250 3650
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 5250 3650
електротехнічні системи електроспоживання 5250 3650
енергетичний менеджмент 5250 3650
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології інтелектуальні мехатронні та роботехнічні системи 5250 3650
екологічні прилади та системи 5250 3650
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 5250 3650
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 5250 3650
172 Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 5250 3650
радіотехніка 5250 3650
радіоелектронні апарати та засоби 5250 3650
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 5250 3650
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів 5250 3650
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 5550 3650
227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 5150 3375
231 Соціальна робота соціальна робота 5000 3537,5
242 Туризм туризмознавство 5950 3875
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) 5550 3650
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) 5550 3650
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 5625 4025
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 5625 4025