Прийом за ОС Бакалавр

Університет здійснює підготовку фахівців за рахунок коштів державного бюджету України та на контрактній основі. Зарахування до університету здійснюється на конкурсній основі. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який включає в себе оцінки зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років(оцінка з іноземної мови – тільки сертифікат 2018 та 2019 років) або вступних іспитів, середнього балу атестату та інших показників визначених Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році. Вступні випробування оцінюються за 100 бальною шкалою (від 100 до 200).
Сертифікати  з конкурсних предметів нижчі від 100 балів за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів (130 балів для спеціальностей 081 Право, 292 Міжнародні економічні відносини, 281 Публічне управління та адміністрування) не приймаються.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення але не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності “1” означає найвищу пріоритетність. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь в конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.
У НУ “Запорізька політехніка” передбачено можливість одночасної участі у конкурсі та навчання за декількома формами підготовки.
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
Випускники коледжів та технікумів, які вступають на навчання за ступенем бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються на перший (за скороченою програмою)або другий (третій) курс (на програму з нормативним терміном навчання на вакантні місця). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за результатами фахового вступного випробування. На спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування та спеціальність 051 Економіка – за результатами фахового вступного випробування та сертифіката ЗНО з української мови та літератури 2017-2019 років. Фахове вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.
На підготовчих курсах НУ “Запорізька політехніка” здійснюється підготовка учнів з загальноосвітніх предметів (українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова), за якими УЦОЯО проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання, та фахових дисциплін. Випускникам підготовчих курсів, які пройшли підсумкову атестацію в поточному році, у разі вступу на навчання на спеціальності яким надається особлива підтримка, до конкурсного бала нараховуються додаткові бали за результатами підсумкової атестації, які визначаються з урахуванням вагових коефіцієнтів (0,01-0,05) помножених на бал за успішне закінчення підготовчих курсів НУ “Запорізька політехніка” (за шкалою від 100 до 200).
Мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором):

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни та ін. згідно п.3 Розділу VIII Умов прийому…;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб) або переселилися з неї після 01 січня 2019 року.

Мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного предмета, з якого вони не брали участь у ЗНО у 2019 році, та/або сертифікатів ЗНО 2017-2019 років (сертифікат з іноземної мови 2018-2019 років) (у будь-яких комбінаціях за їх вибором):
особи, які мають захворювання зазначені в наказі Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, та не брали участь у ЗНО з певних предметів у 2019 році;
Мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів  2019 року,  та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2018 років (сертифікат з іноземної мови 2018 року):

 • особи, яким відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (при поданні медичного висновку №086-3/о);

Проходять вступні іспити (якщо не складали ЗНО з певних предметів у 2019 році) та/або зовнішнього незалежного оцінювання:

 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном (тільки при вступі на місця за контрактом).

Студентам денної форми навчання надається гуртожиток.
НУ “Запорізька політехніка” має кафедру військової підготовки, яка з третього курсу (за конкурсом ) здійснює навчання майбутніх офіцерів запасу.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту:

– на денну та заочну форми навчання з 01 липня.

Прийом заяв та документів для вступу до університету здійснюється:

– на денну та заочну форми навчання, на основі ПЗСО, з 10 липня до 18:00 22 липня (для осіб: які складають творчі конкурси, вступні екзамени, співбесіди до 1800 16 липня);
– на денну та заочну форми навчання, на основі ОКР «молодший спеціаліст» з 10 липня до 18:00 22 липня.

Вступні випробування проводяться:

– на денну та заочну форми навчання, на основі ПЗСО, з 17 липня по 22 липня; співбесіди проводяться – з 17 липня по 19 липня;
– на денну та заочну форми навчання, на основі ОКР «молодший спеціаліст» з 23 липня по 30 липня.

Творчі конкурси проводяться у кілька сесій

– на денну та заочну форми навчання з 01 липня по 10 липня. Для вступників на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб може проводитись додаткова сесія з 11 по 22 липня.

При вступі до НУ “Запорізька політехніка” абітурієнти особисто подають такі документи:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників які вступають на основі сертифікатів ЗНО);
 • документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови зарахування участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, за співбесідою та/або квотою 1, квотою 2;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
Конкурсний відбір здійснюється на денну форму навчання до 26 липня. Виконання вимог до зарахування при вступі за ступенем «бакалавр» на місця за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти до 18:00 години 31 липня.
Зарахування на денну форму навчання проводиться до 12:00 01 серпня – на держбюджетні місця та до 30 вересня за контрактом.
Адреса університету:  69063, Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Сайт: www.zntu.edu.ua,
Приймальна комісія: ауд. 2.2 (VІІ корпус, 2 поверх); тел. – 764-24-63, 769-82-26. Сайт: pk.zntu.edu.ua.
Підготовчі курси: вул. Гоголя, 64, ауд. 206 ( IІ корпус, 2 поверх); тел.- 769-86-24