Прийом за ОС Бакалавр

Сторінки

Університет здійснює підготовку фахівців за рахунок коштів державного бюджету України та на контрактній основі. Зарахування до університету здійснюється на конкурсній основі. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала який включає в себе оцінки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 року або вступних іспитів, середнього балу атестату та інших показників визначених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році. Вступні випробування оцінюються за 100 бальною шкалою (від 100 до 200).
Сертифікати з нижчим від встановленого рівня (100 балів з конкурсних предметів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) приймальною комісією ЗНТУ не приймаються.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення але не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви  відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності “1” означає найвищу пріоритетність.
Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь в конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.
У ЗНТУ передбачено можливість одночасної участі у конкурсі та навчання за декількома формами підготовки.
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
Випускники навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (коледжів та технікумів), які вступають на навчання за ступенем бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються на перший (за скороченою програмою) або другий(третій) курс (на програму з нормативним терміном навчання на вакантні місця). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за результатами фахового вступного випробування. Фахове вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.
На підготовчих курсах ЗНТУ здійснюється підготовка учнів з загальноосвітніх предметів (українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова), за якими УЦОЯО проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання, та фахових дисциплін. Випускникам підготовчих курсів, які пройшли підсумкову атестацію в поточному році, у разі вступу на навчання на інженерно-технічні спеціальності, до конкурсного бала нараховуються додаткові бали за результатами підсумкової атестації, які визначаються з урахуванням вагових коефіцієнтів (0,01-0,05) помножених на бал за успішне закінчення підготовчих курсів ЗНТУ (за шкалою від 100 до 200).
Особи, які мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО:

  • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 10 % квоти обсягу місць державного замовлення);
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 10 % квоти обсягу місць державного замовлення);
  • особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880 (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 10 % квоти обсягу місць державного замовлення);
  • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

Студентам денної форми навчання надається гуртожиток.
В університеті кафедра військової підготовки здійснює навчання майбутніх офіцерів запасу, починаючи з третього курсу (за конкурсом).
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту:

- на денну та заочну форми навчання з 29 червня по 25 липня (для осіб: які складають творчі конкурси, вступні екзамени, співбесіди до 19 липня)

Прийом документів для вступу до університету здійснюється:

- на денну та заочну форми навчання, на основі ПЗСО, з 12 липня по 26 липня (для осіб: які складають творчі конкурси, вступні екзамени, співбесіди до 20 липня);

- на денну та заочну форми навчання, на основі ОКР «молодший спеціаліст» з 12 липня по 24 липня.

Вступні випробування проводяться:

- на денну та заочну форми навчання, на основі ПЗСО, з 21 липня по 26 липня; співбесіди проводяться – з 21 липня по
 23 липня;

- на денну та заочну форми навчання, на основі ОКР «молодший спеціаліст» з 25 липня по 31 липня.

Творчі конкурси проводяться у кілька сесій

- на денну та заочну форми навчання з 17 липня по 26 липня.

При вступі до ЗНТУ абітурієнти подають такі документи:

  • документ, що посвідчує особу;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за особливими умовами вступу;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
Конкурсний відбір здійснюється на денну форму навчання до 01 серпня Виконання вимог до зарахування при вступі за ступенем «бакалавр» на місця за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти до 12-00 години 05 серпня; на основі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до 03 серпня
Зарахування на денну форму навчання проводиться до 07 серпня – на держбюджетні місця та до 30 вересня за контрактом.
Адреса університету:  69063, Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Сайт: www.zntu.edu.ua,
Приймальна комісія: ауд. 2.2 (VІІ корпус, 2 поверх); тел. – 764-24-63, 769-82-26. Сайт: www.pk.zntu.edu.ua.
Підготовчі курси: вул. Гоголя, 64, ауд. 208 ( IІ корпус, 2 поверх); тел.- 764-24-46