Прийом за ОС Бакалавр

Сторінки

Університет здійснює підготовку фахівців за рахунок коштів державного бюджету України та на контрактній основі. Зарахування до університету здійснюється на конкурсній основі. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала який включає в себе оцінки зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 року(оцінка з іноземної мови – тільки сертифікат 2018 року) або вступних іспитів, середнього балу атестату та інших показників визначених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році. Вступні випробування оцінюються за 100 бальною шкалою (від 100 до 200).
Сертифікати з нижчим від встановленого рівня (100 балів з конкурсних предметів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) приймальною комісією ЗНТУ не приймаються.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення але не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності “1” означає найвищу пріоритетність.
Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь в конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.
У ЗНТУ передбачено можливість одночасної участі у конкурсі та навчання за декількома формами підготовки.
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
Випускники коледжів та технікумів, які вступають на навчання за ступенем бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються на перший (за скороченою програмою)або другий(третій) курс (на програму з нормативним терміном навчання на вакантні місця). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за результатами фахового вступного випробування. Фахове вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів.
На підготовчих курсах ЗНТУ здійснюється підготовка учнів з загальноосвітніх предметів (українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова), за якими УЦОЯО проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання, та фахових дисциплін. Випускникам підготовчих курсів, які пройшли підсумкову атестацію в поточному році, у разі вступу на навчання на інженерно-технічні спеціальності, до конкурсного бала нараховуються додаткові бали за результатами підсумкової атестації, які визначаються з урахуванням вагових коефіцієнтів (0,01-0,05) помножених на бал за успішне закінчення підготовчих курсів ЗНТУ (за шкалою від 100 до 200).
Мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором):

 • особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (крім військовослужбовців строкової служби) (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 10 % квоти обсягу місць державного замовлення);
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 10 % квоти обсягу місць державного замовлення);
 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб) або переселилися з неї після 01 січня 2018 року (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 20 % квоти обсягу місць державного замовлення).

Мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання, та/або зовнішнього незалежного оцінювання:

 • особи, які мають захворювання зазначені в наказі Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (мають право на зарахування за державним замовленням в межах 10 % квоти обсягу місць державного замовлення);
 • особи, яким відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;
 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Студентам денної форми навчання надається гуртожиток.
ЗНТУ має кафедру військової підготовки, яка з третього курсу (за конкурсом ) здійснює навчання майбутніх офіцерів запасу.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту:

- на денну та заочну форми навчання з 02 липня до 18:00 25 липня .

Прийом заяв та документів для вступу до університету здійснюється:

- на денну та заочну форми навчання, на основі ПЗСО, з 12 липня до 18:00 26 липня (для осіб: які складають творчі конкурси, вступні екзамени, співбесіди до 18:00 20 липня);
- на денну та заочну форми навчання, на основі ОКР «молодший спеціаліст» з 12 липня до 18:00 24 липня.

Вступні випробування проводяться:

- на денну та заочну форми навчання, на основі ПЗСО, з 21 липня по 26 липня; співбесіди проводяться – з 21 липня по 23 липня;
- на денну та заочну форми навчання, на основі ОКР «молодший спеціаліст» з 25 липня по 31 липня.

Творчі конкурси проводяться у кілька сесій

- на денну та заочну форми навчання з 14 липня по 26 липня.

При вступі до ЗНТУ абітурієнти подають такі документи:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови зарахування участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, за співбесідою та/або квотою 1, квотою 2;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
Конкурсний відбір здійснюється на денну форму навчання до 01 серпня. Виконання вимог до зарахування при вступі за ступенем «бакалавр» на місця за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти до 18:00 години 06 серпня; на основі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до 03 серпня
Зарахування на денну форму навчання проводиться до 12:00 07 серпня – на держбюджетні місця та до 30 вересня за контрактом.

Адреса університету:  69063, Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Сайт: www.zntu.edu.ua,
Приймальна комісія: ауд. 2.2 (VІІ корпус, 2 поверх); тел. – 764-24-63, 769-82-26. Сайт: www.pk.zntu.edu.ua.
Підготовчі курси: вул. Гоголя, 64, ауд. 206 ( IІ корпус, 2 поверх); тел.- 769-86-24